Skip to main content

【小學暑期英語課程2020】

【小學暑期英語課程2020】

炎炎夏日,足不出戶就可以上堂,話唔定小朋友從此愛上英文!

7月31日前報讀指定暑期網上英語課程*,

額外贈送: 英文閱讀理解/詞彙電子書一年!

一於搵埋朋友仔齊齊學、齊齊享受優惠啦!

登記了解MI Learning 【小學暑期英語課程2020】